Part of The Specialist Group

Personuppgifter & cookies

Personuppgiftspolicy

För oss på Altio Sweden AB med dotterbolag (hädanefter Altio), är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer gällande lagstiftning, därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Sedan 25 maj 2018 är dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. GDPR står för General Data Protection Regulation (2016/679) och är en dataskyddslag som gäller inom EU. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som måste följas då man hanterar personuppgifter. Detta gör vi förstås, liksom samtliga dotterbolag i koncernen.

Bolag i koncernen

  • Altio Sweden AB (huvudbolag)
  • Altio North AB (dotterbolag)
  • Altio South AB (dotterbolag)

 

Altio är en del av The Specialist Group med sitt säte i Nederländerna.

Vad gör Altio med dina personuppgifter?

Altio behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag mot privata kunder och medarbetare. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Altio sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare eller privat kund via din kontaktperson eller chef vid Altio.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Altio ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de borgar för en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett gott tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Hur länge sparar Altio personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag. Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Vilka personuppgifter samlar Altio in?

De vanligaste anledningarna till att Altio behandlar dina personuppgifter är att du är privat kund med ROT-avdrag, medarbetare, om du söker en tjänst eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Altio. Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

  • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
  • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
  • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (cookies).
  • Information vid deltagande i möten eller kurser.
  • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan lämnas ut till Altios samarbetspartners, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Altio och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse* eller på grund av en rättslig förpliktelse som Altio har.

*En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Altio måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag.

Vid överföring till annan part vidtar Altio alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Altio kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd. Altio lagrar alla personuppgifter på servar lokaliserade i Sverige.

Hur får jag mina uppgifter ändrade eller borttagna?

Om du vill få din personuppgifter ändrade eller raderade kontaktar du Altio.

Kontaktperson:

Annika Holmström
annika.holmstrom@altio.se
+46 (0) 72 467 09 17

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du tycker att Altio behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: www.imy.se/verksamhet/dataskydd